Privacyverklaring

Wij zijn blij dat u onze website bezoek en belangstelling hebt voor ons bedrijf.

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze website. Hier leggen wij uit, welke informatie wij bij uw bezoek aan onze website vastleggen en hoe deze worden gebruikt.

Naam en adres van de exploitant van de website als verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG
Talweg 5
D-71701 Schwieberdingen

Directeur: Yassine Hönes

Tel: +49 (0) 7150-3 50 43-0
Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactpersoon voor de gegevensbescherming is: Yassine Hönes
De contactgegevens zijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens evenals aard en doel van het gebruik ervan

Bij het openen van onze website wordt door de op uw apparaat draaiende browser automatisch informatie aan de server van onze website gestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenoemde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen vastgelegd en opgeslagen tot deze geautomatiseerd wordt gewist:

 • IP-adres en domeinnaam (indien te ontcijferen) van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van de toegang evenals het aantal toegangen,
 • Duur van de sessie,
 • Naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • Website, van waaruit de toegang plaatsvindt (Referer-URL),
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw accessproviders.

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Waarborging van een soepele verbindingsopbouw van de website,
 • Analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit evenals
 • Voor overige administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is art. 6 lid 1 r. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens met het doel om conclusies over uw persoon te trekken.

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengebracht.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden gewist, zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen ervan niet meer zijn vereist. In het geval dat de gegevens worden vastgelegd om de website beschikbaar te stellen is dit zo als de betreffende sessie ten einde is. In het geval van opslag van de gegevens in logfiles is dit zo na uiterlijk acht weken. Verdergaand opslaan en samenbrengen met andere gegevens vindt niet plaats.

Het vastleggen van de gegevens om de website beschikbaar te stellen en de gegevens op te slaan in logfiles is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. Er bestaat dientengevolge van de zijde van de gebruiker geen mogelijkheid voor protest.

Cookies

Onze websites gebruiken zogenoemde cookies. Daarbij worden gegevens lokaal in de cache van uw browser opgeslagen die ook na het sluiten van het browservenster of na het afsluiten van het programma – indien u de cache niet wist en het niet om cookies voor de duur van een sessie (session) gaat - verder bestaan en kunnen worden uitgelezen. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Deze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (session-cookies) of blijvend (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Session-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw apparaat, totdat u deze zelf wist of uw webbrowser deze automatisch wist.

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelmandje-functie of de weergave van video’s). Andere cookies dienen ertoe, het gebruikspatroon te analyseren of reclame weer te geven.

Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies) of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bv. voor de winkelmandje-functie) of voor de optimalisering van de website (bv. cookies voor het meten van het internetpubliek) zijn vereist, worden op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG opgeslagen, indien er geen andere juridische basis wordt vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingvrije en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien er om toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden herroepen. U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts in bepaalde gevallen toestaan, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website zijn beperkt. Indien cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze privacyverklaring apart informeren en zo nodig om toestemming vragen.

Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

Third-Party-cookies

Daarbij gaat het om cookies die direct op de server van de website worden gezet en waarvoor het in de privacyverklaring bovengenoemde bedrijf verantwoordelijk is.

Naam

Beschrijving

Opslagduur

Categorie


reDimCookieHint

Status, of gebruik van cookies oké is of niet

Waarde: 1

365 dagen

Functionele cookies


343684c6d96338beac30b0d99d2cfb3c

Joomla Standard

Waarde: e5ca8903cd01a91cf7fa361a42f8e33c

Sessie

Functionele cookies

Contactformulier

Met het doorgeven van uw informatie door het indrukken van de "Verzenden“-button in het contactformulier verklaart u zich ermee akkoord dat wij uw gegevens in het contactformulier, vooral uw persoonsgegevens, voor de door u gewenste doorgifte verwerken en opslaan. Zodra het doelmatige gebruik van deze gegevens vervalt, worden deze gegevens door ons gewist. De gegevens worden uitsluitend aan de in het betreffende contactformulier genoemde adresgegevens verzonden, dat contractueel eveneens verplicht is tot het naleven van de privacybepalingen. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt zodoende uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG) die u door het verzenden geeft. U kunt deze toestemming te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gebeurde gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangeroerd door de herroeping.

Social media- en functie-plug-ins

Google Fonts

Deze website gebruikt Google Fonts, een Dienst voor het integreren van webfonts met hosting door Google Inc. (“Google“). Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Google geeft aan, noch cookies te maken noch een link met eventuele logins bij Google uit te voeren. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens is art. 6 lid 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij, zijn internetaanbiedingen met aantrekkelijke lettertypes uit te breiden en hiervoor een CDN (Content Delivery Network) voor de verhoging van de laadtijden te gebruiken, vooral als de dienst verder geen gegevens (afgezien van het IP-adres) van de betrokkene verwerkt.

Meer informatie over Google Fonts evenals de privacyverklaring van Google vindt u via de volgende link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om:

 • conform art. 15 AVG informatie te eisen over u door ons verwerkte persoonsgegevens. Vooral kunt u informatie eisen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens zijn of worden geopenbaard, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie en aanvulling, wissen, beperking van de verwerking of recht om bezwaar te maken, het bestaan van klaagrecht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en zo nodig bewijskrachtige informatie over de details ervan;
 • conform art. 16 AVG onmiddellijk de rectificatie en aanvulling te eisen van onjuiste gegevens of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • conform art. 17 AVG het wissen van uw bij pons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, indien de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een juridische verplichting, om redenen van het openbaar belang of voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken niet is vereist;
 • conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, indien de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter afwijst deze te wissen en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig hebt voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettige aanspraken of u conform art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • conform art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de doorgifte aan een andere verantwoordelijke te eisen;
 • conform art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die berustte op deze toestemming niet meer mogen voortzetten en
 • conform art. 77 AVG bij een toezichthoudende instantie bezwaar in te dienen. Doorgaans kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of de vestiging van ons bedrijf. Dit is voor ons:

De commissaris voor privacy en informatievrijheid van de deelstaat Baden-Württemberg, https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de .

Recht om bezwaar te maken

Indien uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen conform art. 6 lid 1 r. 1 lit. f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om conform art. 21 AVG bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in zoverre daarvoor redenen zijn, die voortkomen uit uw bijzondere situatie of als het bezwaar tegen directe reclame is gericht. In het laatste geval hebt u een algemeen recht om bezwaar te maken dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons wordt gerealiseerd.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om te herroepen of uw recht om bezwaar te maken is een bericht aan ons via de bovengenoemde contactgegevens voldoende.

Dataveiligheid

Wij gebruiken binnen het website-bezoek de SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het telkens hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Doorgaans gaat het hierbij om een 256-bit-codering. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, maken we in plaats daarvan gebruik van een 128-bit-v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd wordt overgebracht, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slot-symbool in de onderste statusregel van uw browser.

Wij maken voor het overige gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang van derden te beveiligen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen hierover of op basis van gewijzigde wettelijke resp. officiële voorschriften kan het noodzakelijk zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. Lees daarom deze privacyverklaring regelmatig door bij het openen van onze website.

Deze privacyverklaring dateert van 14-12-2023.

Wij gebruiken cookies zodat we onze website optimaal voor u kunnen inrichten en continu verder kunnen verbeteren. Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig, zodat alles lukt als u onze website bezoekt. Meer informatie over cookies vindt u in onze privacyverklaring. U kunt altijd – ook later nog – vastleggen, welke cookies u toestaat en welke niet (meer hierover in onze privacyverklaring).